Skip to main content
Gebiedsagenda Wadden 2050

Waarom een gebiedsagenda?

Waarom een gebiedsagenda?

In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar aan de slag om gezamenlijk de ambities naar de toekomst te formuleren voor natuur, havens, economie, duurzame energie, visserij, werkgelegenheid, bereikbaarheid en meer. En om deze ambities te vertalen naar beleidsvoornemens en maatregelen. Het is een unieke kans om gezamenlijk input te leveren voor het toekomstig beleid..

Update over Hoe en WAD

Lees nu de nieuwste Update over het Hoe en WAD van de Gebiedsagenda en de ontwikkelingen sinds het tweede werkatelier van maart 2018. 

Wie doet wat voor het Wad?

Wie doet wat voor het Wad?

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Betrokken partijen zijn: Provincies (Friesland, Groningen, Noord-Holland), visserijorganisaties, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenkust-gemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Raad van Advies Waddenzeehavens, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Water.