Skip to main content
Nieuws van de Gebiedsagenda Wadden 2050

Nieuws

Project Regio van de toekomst

Met het project ‘Regio van de Toekomst’ denken ruimtelijk ontwerpers mee over de inhoud van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die de ruimtelijke opgaven van Nederland op een rijtje zet. Zes ontwerpteams schetsen uitdagende toekomstbeelden voor vier regio’s (Pdf, 4,5 mb). Een van de regio’s is de Eemsdelta - Waddenkust.

In de Eemsdelta wordt al geruime tijd gewerkt aan het herstellen van de balans tussen ecologie en economie. De regio zet zich volop in voor de energietransitie en vergroening van het chemiecluster. De openheid van de Waddenkust staat onder druk door de ambities voor de energietransitie en de diverse ruimtelijke ontwikkeling aan de randen van de Waddenzee. De vraag naar ruimte in en rond de havengebieden van Eemshaven en Delfzijl blijft toenemen. Er is sprake van grote ontwikkelingen zoals windenergie op land en in zee, de vestiging van datacentra en projecten ter verbetering van het Eems-Dollardestuarium dat te kampen heeft met teveel slib.

Doel van het ontwerpend onderzoek is om ruimtelijke principes op het spoor te komen die de effecten van de grootschalige ontwikkelingen in deze regio kunnen verenigen met de bijzondere kwaliteiten van werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Hoe om te gaan met het ruimtebeslag die de energieopgave, de vergroening van het chemiecluster en de slibeconomie met zich meebrengt? Het is nadrukkelijk een ontwerpend onderzoek; de kaartbeelden dienen als inspiratie voor het gesprek, maar zijn geen uitkomsten of onderdeel van een planproces.

Naast de provincie Groningen en Eemsdelta regio levert ook de Gebiedsagenda Wadden een aandeel in de verkenning. Een van de dilemma’s die rijk en regio in de gebiedsagenda hopen te adresseren is de huidige openheid van het kustlandschap in relatie tot de genoemde ontwikkelingen. Hiertoe heeft het Regiecollege Wadden in 2014 de zogenaamde cluster- vensterbenadering langs de Waddenkust als principe aangereikt: ruimte voor ontwikkeling rond havenclusters, karakteristieke vensters vrijwaren van ontwikkelingen die de openheid aantasten. (Hoe) kan dit principe geoperationaliseerd worden? En levert een antwoord voor Groningen ook handvatten voor de rest van de Waddenkust?

Adviezen en discussiepapers Gebiedsagenda Wadden 2050

Op verzoek van het Regiecollege Waddengebied (RCW) zijn in 2018 voor verschillende thema’s discussiepapers opgesteld waarover het RCW vervolgens advies heeft gegeven aan de Stuurgroep van de Gebiedsagenda.

Als het getij verloopt... bundelt de adviezen en de discussiepapers. De papers schetsen de belangrijkste ontwikkelingen, dilemma’s en oplossingsrichtingen. De leden van het RCW kijken met veel genoegen terug op dit traject. De discussiepapers leverden een levendig debat op tijdens de RCW-vergaderingen. Het is gelukt om gezamenlijk de kaders aan te geven voor beleid en daarbij ook te adviseren over de oplossingsrichtingen. Het RCW wil met de adviezen een stevige bijdrage leveren aan de Gebiedsagenda Wadden 2050.

Als het getij verloopt.... (adviezen en discussiepapers RCW), Pdf,7,5 Mb

Pact van Marrum

Deense, Duitse en Nederlandse havens organiseerden op 17 mei 2018 de tweede Trilateral port conference in Harlingen. De Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk ondertekenden er het Pact van Marrum (English version) waarin zij overeenkomen te werken aan een gemeenschappelijke strategie rondom haven- en natuurontwikkeling. Nederlandse versie van Pact van Marrum downloaden

Tweede werkatelier op 28 maart 2018

Op 28 maart 2018 vond in Den Helder het tweede Werkatelier van de Gebiedsagenda Wadden 2050 plaats in Den Helder. Op basis van de uitgewerkte opbrengst van Werkatelier I zijn de opgaven en strategieën voor de Waddenkust, de Eilanden, de Waddenzee, het Eems-estuarium en voor Wadden-brede vraagstukken verder aangescherpt. Dit keer zijn er aparte verslagen voor de plenaire sessies en de thematafels gemaakt. Download hier de Werkatelier II verslagen

Eerste werkatelier op 23 november 2017

Op 23 november 2017 vond het eerste werkatelier plaats in het kader van de Gebiedsagenda Wadden 2050. Delen, informeren en uitwisseling van ambities en mogelijke zorgen stonden hierbij centraal. De opbrengst van deze dag wordt verder uitgewerkt en benut voor het opstellen van een eerste concept Gebiedsagenda.

Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht

7 december 2015

Op 7 december 2015 is het Rapport Evaluatie Structuurvisie Waddenzee (SVW) uitgebracht. Het betrof een in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgevoerd onafhankelijk onderzoek met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige Structuurvisie (SVW). De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd.

Werkatelier II