Skip to main content
Logo Gebiedsagenda Wadden 2050

Organisatie

De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio. Bij het opstellen van de Gebiedsagenda zijn de volgende partijen betrokken: Provincies (Fryslân, Groningen, Noord-Holland), Waddenkustgemeenten, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, Coalitie Wadden Natuurlijk, Raad van Advies Waddenzeehavens, Visserij, Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.

Alle bovengenoemde organisaties hebben gezamenlijk eigenaarschap van het proces en het eindproduct. Zij zijn betrokken via de Stuurgroep en de Projectgroep. Andere partijen, zoals recreatie-organisaties, praten mee in de Klankbordgroep. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is initiatiefnemer en formeel opdrachtgever voor het proces van de Gebiedsagenda Wadden 2050.